ÅRSMÖTE 2021

Tomelilla Tennisklubbs medlemmar kallas härmed till

Digitalt Årsmöte

Lördagen den 20 mars 2021 kl 13.00

Instruktioner erhålles via e-post till alla som anmält sig.

 

Ärenden enligt stadgarna och nedanstående förslag till dagordning:

1.    Årsmötets öppnande.

2.   Val av ordförande för årsmötet, val av sekreterare för årsmötet.

3.   Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

4.   Fastställande av dagordningen.

5.   Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

6.   Styrelsens årsberättelse.

7.   Kassaredogörelsen.

8.   Revisorernas berättelse.

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kommittéer för den tid revisionen omfattar.

10.  Val av klubbens ordförande tillika styrelsens ordförande, 1 år.

Val av två ledamöter i styrelsen, 2 år.

Val av två suppleanter i styrelsen,1 år.

Val av två revisorer jämte en suppleant.

Val av valberedning (ordförande jämte två övriga ledamöter).

Val av UK, tävlingskommitté och ungdomskommitté.

11.  Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

(Kan av enskild medlem inlämnas skriftligen till ttk@tomelillatk.se senast den 8 mars.)

12.  Beslut om årsavgifter för år 2022.

a : Seniorer

b : Juniorer

c : Familjeavgifter

13.  Fastställande av budget för år 2021.

14.  Prisutdelning.

15.  Övriga frågor.

16.  Årsmötets avslutande.

 

Du är varmt välkommen att delta i årsmötet. Dina synpunkter vill vi gärna ta del av.

Har du några funderingar och frågor kring den digitala uppkopplingen så tveka inte att kontakta oss.

Årsberättelsen återfinns på hemsidan https://tomelillatk.se/arsmote senast en vecka före årsmötet.

 

Anmälan görs till ttk@tomelillatk.se alt. telefon till

Johan Kaldner 0733-361581 senast den 17 mars.


OBSERVERA ATT EVENTUELLA AVSÄGELSER SKALL MEDDELAS TILL

FREDRIK EKWALL SENAST DEN 8/3-2021 PÅ TELEFONNUMMER 073-0978457

ALTERNATIVT MAIL fredrik@tomelillatk.se
Kallelse och dagordning i pdf-format för utskrift


Årsberättelse i pdf-format