ÅRSMÖTE 2023

Tomelilla Tennisklubbs medlemmar kallas härmed till Årsmöte


Lördagen den 4:e mars 2023
Tomelilla Golfklubb klockan 13.00.


Ärenden enligt stadgarna och nedanstående förslag till dagordning:


1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande för årsmötet,val av sekreterare för årsmötet.
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Styrelsens årsberättelse.
7. Kassaredogörelsen.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kommittéer för den tid revisionen omfattar.
10. Val av klubbens ordförande tillika styrelsens ordförande,1 år.
Val av två ledamöter i styrelsen,2 år.
Val av två suppleanter i styrelsen,1 år.
Val av två revisorer jämte en suppleant.
Val av valberedning.(ordförande jämte två övriga ledamöter)
11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag. Notera särskilt förslag till nya
stadgar för föreningen.
(Motion kan av enskild medlem inlämnas skriftligen till ttk@tomelillatk.se senast 20:e februari)
12. Beslut om årsavgifter för år 2024.
a : Seniorer
b : Juniorer
c : Familjeavgifter
13. Fastställande av budget för år 2023.
14. Prisutdelning.
15. Övriga frågor.
16. Årsmötets avslutande.


Du är varmt välkommen på årsmötet. Dina synpunkter vill vi gärna ta del av.
Efter årsmötesförhandlingarna serveras för de som så önskar en enkel måltid.
Årsberättelsen återfinns på hemsidan tomelillatk.se/arsmote senast en vecka före årsmötet.
Anmälan görs till ttk@tomelillatk.se eller på telefon till Johan Kaldner 0733-361581, senast den
27:e februari. Hjärtligt välkomna!


OBSERVERA ATT EVENTUELLA AVSÄGELSER SKALL MEDDELAS TILL FREDRIK EKWALL
SENAST DEN 20/2-2023 , PÅ TELEFONNUMMER 073-0978457, eller MAIL fredrik@tomelillatk.se